Narodowa strategia spójności

Menu główne

Newsletter

Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.

Szukanie szukaj
Projekt finansowany ze środków EEFR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
237126


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ - Uszczegółowienie RPOWŚ
Podręcznik Kwalifikowalności Wydatków w ramach RPOWŚ
Kryteria wyboru projektów w ramach RPOWŚ
Harmonogramy konkursów w ramach RPOWŚ
Nabór wniosków w ramach Działań 1.1 - od 1.05.2008 do 16.06.2008
Nabór wniosków w ramach Działań 1.2 - od 1.05.2008
Nabór wniosków w ramach Działania 2.3 - od 1.06.2008 do 21.07.2008
Nabór wniosków w ramach Działania 5.2 - od 16.06.2008 do 16.07.2008
Nabór wniosków w ramach Działań 4.1 i 4.2 - od 17.07.2008 do 18.08.2008
Nabór wniosków w ramach Działania 2.4 - od 1.08.2008 do 1.09.2008
Nabór wniosków w ramach Działania 5.3. od 19.08.2008 do 17.09.2008
Nabór wniosków w ramach Działania 2.3 - od 1.10.2008 do 30.10.2008
Nabór wniosków w ramach Działań 6.1 i 6.2 - od 01.10.2008 do 31.10.2008
Nabór wniosków w ramach Działań 3.1 i 3.2 - od 3.11.2008 do 4.12.2008
Wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPOWŚ
Wzór pre-umowy dla projektu złożonego w ramach RPOWŚ
Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ
Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania
Dokumenty związane z procesem kontroli
Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Świętokrzyskiego
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWŚ
Inne dokumenty IZ RPOWŚ
Strategie i dokumenty wojewódzkie
Inne dokumenty
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
Unijne akty prawne
Krajowe akty prawne
Zestawienia: list rankingowych, podpisanych umów wstępnych oraz umów o dofinansowanie